เกี่ยวกับองค์กร

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1 ข้อมูลสภาพทั่วไป

        กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อายโดยยุบสภาตำบลแม่อาย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2541

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อาย ตั้งอยู่บ้านปางต้นเดื่อ เลขที่ 236 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่อาย  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่อายไปทางทิศเหนือประมาณ  12  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ 173 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 901 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับสหภาพเมียนมาร์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย
ทิศใต้ ติดต่อกับเทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย

พื้นที่    พื้นที่ประมาณ  117  ตารางกิโลเมตร หรือ 54,375 ไร่ 

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะเป็นภูเขาสูง มีการจัดตั้งหมู่บ้านกระจัดกระจายแยกเป็นหมู่บ้านย่อยตามที่ราบสูงแคบๆ และที่ราบหุบเขา

เขตการปกครองและบริหารมี จำนวนหมู่บ้าน  17  หมู่บ้าน  โดยแบ่งเป็น

หมู่บ้านในเขตตำบลแม่อาย จำนวน 10 หมู่บ้าน
- หมู่ที่ 1 บ้านดอยแก้ว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน
- หมู่ที่ 2 บ้านดอนชัยใต้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน
- หมู่ที่ 3 บ้านดอนชัย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน
- หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ปูแช่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน
- หมู่ที่ 5 บ้านแม่อายหลวง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน
- หมู่ที่ 8 บ้านโฮ้งเหนือ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน
- หมู่ที่ 9 บ้านปางต้นเดื่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน
- หมู่ที่ 10 บ้านแม่แหลง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน
- หมู่ที่ 12 บ้านจะนะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน
- หมู่ที่ 13 บ้านดอยแหลม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน
หมู่บ้านในเขตตำบลมะลิกา จำนวน 7 หมู่บ้าน
- หมู่ 1 บ้านปางต้นฆ้อง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน
- หมู่ 3 บ้านสันต้นม่วง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน
- หมู่ 4 บ้านสันป่าเหียว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน
- หมู่ 6 บ้านสันโค้ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน
- หมู่ 7 บ้านชัยสถาน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน
- หมู่ 8 บ้านเอก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน
- หมู่ 10 บ้านมงคลนิมิต ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน

2.2  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

มีถนนเข้าสู่พื้นที่ 3 สาย

1. ถนนลาดยางจากหน้าโรงเรียนแม่อายวิทยาคม

2. ถนนลาดยางจากหน้าโรงเรียนไทยรัฐ

3. ถนนลาดยางจาก อบต.ท่าตอน

ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่คิดเป็นร้อยละ 75 และถนนลูกรังคิดเป็นร้อยละ 65

การโทรคมนาคม

มีการติดต่อสื่อสาร ทั้งทางจดหมาย วิทยุ โทรทัศน์และโทรศัพท์ ในพื้นที่มีโทรศัพท์สาธารณะจำนวน 4 แห่ง

การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ได้ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ  95

แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำ, ลำห้วย 10 สาย
- บึง, หนองและอื่นๆ 5 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย 1 แห่ง

2.3 ด้านเศรษฐกิจ     

การประกอบอาชีพ

- การเกษตร พื้นที่การเกษตรกรรม จำนวน 1,850 ไร่ ประเภทของพืชที่ปลูก ลิ้นจี่ ชา ส้ม ข้าวไร่

- เลี้ยงสัตว์ ประเภทของสัตว์ที่เลี้ยง วัว หมู  ไก่

- หัตถกรรมในครัวเรือน ประเภทของหัตถกรรมที่ผลิต ปั้นขี้เลื่อยเป็นรูปมังกร ทอผ้าพื้นเมือง

หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.

- ร้านขายของชำ 15 แห่ง
- โรงแปรรูปเมี่ยง 30 แห่ง
- โรงแปรรูปใบชาแห้ง 2 แห่ง
- ปั๊มน้ำมันหลอด 3 แห่ง
- ร้านอาหาร 4 แห่ง

2.4 ด้านสังคม     

จำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อาย ตามสถิติทะเบียนราษฎร

จำนวนครัวเรือน 764 ครัวเรือน
ประชากรทั้งหมด 3,529 คน
ชาย 1,825 คน
หญิง 1,704 คน
หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวน
ครัวเรือน
จำนวนประชากร หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
1 บ้านปางต้นฆ้อง 114 380 328 708  
3 บ้านตาดหมอก 84 192 185 377  
9 บ้านปางต้นเดื่อ 144 491 482 973  
12 บ้านจะนะ 133 386 350 736  
13 บ้านดอยแหลม 127 376 359 735  
รวม 602 1,825 1,704 3,529  

ที่มา สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ( ม.ค.55 )

การศึกษา

- ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 4 แห่ง
- โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง
- โรงเรียน ตชด. 1 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 5 แห่ง
- ห้องสมุดประชาชนประจำตำบล 1 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด 3 แห่ง

สาธารณสุข

- สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 95

สาธารณูปโภค

- ระบบประปาภูเขา 10 แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อายมีพื้นที่ติดต่อชายแดนไทย – พม่า ระยะทางประมาณ 17กิโลเมตร และช่วงพื้นที่ที่ติดกับบ้านปางต้นเดื่อ หมู่ 9 นั้น ตรงข้ามกับเมืองยอนของว้าแดง ทำให้มีกองกำลังทหารพราน ทหารม้า และตำรวจตระเวนชายแดน ลาดตระเวนและตั้งจุดตรวจต่าง ๆ ตามจุดที่ล่อแหลม

2.5 ข้อมูลอื่นๆ

ทรัพยากรธรรมชาติ

พื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์และมีน้ำตกหลายแห่งที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

มวลชนจัดตั้ง

  • ลูกเสือชาวบ้าน
  • ไทยอาสาป้องกันชาติ 2 รุ่น
  • หมู่บ้าน ปชด.
  • หมู่บ้าน อพป.
  • กลุ่มแม่บ้าน
  • กลุ่มเกษตรธรรมชาติ
  • กลุ่มผู้สูงอายุ

2.6 ข้อมูลบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อาย

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายถนอม ธนโชติตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
2. นายจะฟู จะอือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
3. นายนิคม จะหวะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
4. นายนรินทร์ แปงเรือน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อมูลพนักงานส่วนตำบล

สังกัด ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
สำนักปลัด 1. นางสาวปฤษฎางค์ ไอศุริยฉัตร ปลัด อบต.
2. นายพัฒนชาติ พลวัน หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ
3. นายวีระพันธ์ กัณทะวงค์ นักพัฒนาชุมชน
4. นางสาวเศรษฐกรณ์ กรศิริพงษ์ บุคลากร
5. นายณรงค์เดช บัวหลวง เจ้าพนักงานธุรการ
6. นางอชินันท์ หล่าบรรเทา เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
7. นางสาวพัชรี ธรรมแสน ผช.นิติกร
8. นายสิทธิโรจน์ คุ้มม่วง ผช.จนท.พัฒนาชุมชน
9. นายประพัฒน์ มะลิกา พนักงานขับรถยนต์
10.นายประสาน ยอดเมืองดี คนงานทั่วไป

 

สังกัด ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
ส่วนการคลัง 1. นางสาวกรณ์กาญจน์ กรจิราวัจน์ ผู้อำนวยการกองคลัง
2. นางอรัญญา ดวงคำ เจ้าพนักงานธุรการ
3. นางสาวรัตนา ธรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
4. นางพรสวรรค์ จันทาวงษ์ ผช.จนท.พัสดุ
5. นายสาธิต พานเหลือง คนงานทั่วไป

 

สังกัด ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
ส่วนโยธา 1. นายวันชัย ปงคำ หัวหน้าส่วนโยธา
2. นายเกรียงศักดิ์ แดงซาว เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. นายแดนชัย พานมะ ผช.ช่างโยธา
4. ว่าที่ร้อยตรีรังสี หม่อมดา คนงานทั่วไป

 

สังกัด ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
ส่วนการศึกษา 1. นายเอกพัฒน์ สุทำแปง นักวิชาการศึกษา
2. นางรำพึง เป็งจันทร์ ผดด.ศพด.บ้านปางต้นเดื่อ
3. นางวรรณภา รุ่งเรือง ผดด.ศพด.บ้านปางต้นเดื่อ
4. นางสาวธิดาพร จาริเพ็ญ ผดด.ศพด.บ้านตาดหมอก
5. นางการะเกศ เลิศพงษ์สุวรรณ ผดด.ศพด.บ้านดอยแหลม
6. นางสาวธัญพิมล แอยี ผดด.ศพด.บ้านดอยแหลม
7. นางสาวนาคา จะหวะ ผดด.ศพด.บ้านจะนะ
8. นางนาสอ ต่อใหม่ ผดด.ศพด.บ้านจะนะ
9.นางเอมิกา จะปอ ผดด.ศพด.ดอยแหลม

 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

1. การรวมกลุ่มของประชาชน

เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร จึงมีการรวมกลุ่มของเกษตรกร ผู้ปลูกลิ้นจี่ ชา ส้ม ฯลฯ และการจัดตั้งกองทุนปุ๋ยยาสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ ในหมู่ที่ 9 บ้าน ปางต้นเดื่อ ตลอดจนกลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. จุดเด่นของพื้นที่

ตำบลแม่อายมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงจึงมีทรัพยากรป่าไม้และมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งยังมีน้ำตกที่มีความงดงามอยู่หลายแห่ง ซึ่งบางแห่งยังไม่มีการสำรวจและมีทัศนียภาพที่งดงามสามารถมองเห็นพื้นที่อำเภอแม่อายและอำเภอใกล้เคียงได้ ประกอบกับประชาชนที่อาศัยอยู่เป็นชาวเขาที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าเอาไว้ และจากลักษณะภูมิอากาศที่หนาวเย็นทำให้เหมาะแก่การปลูกผลไม้ที่ เช่นลิ้นจี่ และส้ม และชา ดังนั้นพื้นที่ของตำบลแม่อายจึงเหมาะแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการส่งเสริมการทำการเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและเป็นการประชาสัมพันธ์อำเภอแม่อายให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอก

คำขวัญ อบต.แม่อาย

สูงสุดดอยฟ้าห่มปก  ป่าชมนกอันลือเลื่่อง

เมืองพระนางมะลิกา  แหล่งเมี้ยงชาเลิศรส

ถิ่นกำเนิดดอกซากุระ  คารวะนักบุญแห่งขุนเขา

ประเพณีหลายชนเผ่า  ป่าลำเนาทะเลหมอก

สงวนลิขสิทธิ์ 2556
อบต.ดอยลาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
9 บ้านปางต้นเดื่อ ตำบลแม่อาย
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
50280 โทรศัพท์: 053-856551