วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

“เราจะเป็นท้องถิ่นที่ร่มเย็น บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

 1. อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
 3. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
 4. พัฒนาจัดระบบการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้
 5. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยถ้วนหน้า
 6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
 7. พัฒนาบุคลากรและบริหารงานบุคคลบนพื้นฐานหลักคุณธรรม
 8. นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 9. พัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของ อบต.

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. สร้างจิตสำนึกของคนให้คุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
 2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงถ้วนหน้า
 3. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นทันสมัย รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เร็วขึ้นและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต มีความรู้
 4. ดำเนินการให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
 5. ธรรมชาติมีความสมบูรณ์ สวยงาม สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
 6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของชุมชน มีส่วนร่วม
 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
 8. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 9. การคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในช่วงสามปี
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกยุทธศาสตร์ล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากทุกยุทธศาสตร์ต่างก็เป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของทุกคนในท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นทุกยุทธศาสตร์จึงมีความสำคัญ แต่ยุทธศาสตร์ไหนที่ต้องดำเนินการเป็นอันดับแรกนั้นอยู่ที่ประชาชนในท้องถิ่นต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในส่วนใดก่อนนั้น

      การประชาคมหมู่บ้านจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถทราบถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ว่าต้องการได้รับการพัฒนายุทธศาสตร์ไหนเป็นอันดับแรก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อาย ได้ดำเนินการประชาคมหมู่บ้าน สามารถสรุปความต้องการตามลำดับแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางดังนี้

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
 3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
 4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 1. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2. การสร้างและการพัฒนาการรวมกลุ่ม
3. การส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ ระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 1. การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรามชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 1. การส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 1. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน
3. การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 1. กระตุ้นการมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนในชุมชน
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่ชุมชน
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด
7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี 1. การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลกรภาครัฐ
2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม


แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

 • การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
 • การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได้ เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
 • การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและสร้างการมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
 • การเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

 • การส่งเสริมคนไทยให้มีการเกิดที่มีคุณภาพ มีการตั้งถิ่นฐานที่สอดคล้องกับสภาพและโอกาสของพื้นที่
 • การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต
 • การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • เสริมสร้างค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่ดี ให้สนับสนุนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน

 • การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตในภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
 • การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
 • การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน
 • การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร
 • การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐที่สร้างสมดุลของอาหารและพลังงาน

4. ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม

 • การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
 • การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิต
 • การพัฒนาภาคบริการ
 • การพัฒนากลุ่มสินค้าที่ใช้ความคิดริเริ่ม
 • การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน
 • การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และความรู้ใหม่
 • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบจัดการขนส่ง
 • การปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบธุรการอย่างเป็นธรรม

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและความมั่นคงของประเทศในภูมิภาค

 • การขยายความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ และความเป็นหุ้นส่วนกับประเทศคู่ค้าของไทยในภูมิภาคต่างๆ
 • การเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่
 • การพัฒนาฐานการลงทุนให้สามารถแข่งขันในภูมิภาค
 • การป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และเชื้อโรค
 • การประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ทีเกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 • การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิตและบริการที่นำไปสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
 • การยกระดับความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
 • การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม

นโยบายรัฐบาล

 1. นโยบายเร่งด่วน
 2. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
  • นโยบายการศึกษา
  • นโยบายแรงงาน
  • นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
  • นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
  • นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
 3. นโยบายเศรษฐกิจ
  • นโยบายการเงินการคลัง
  • นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยวและบริการ
  • นโยบายโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ
  • นโยบายพลังงาน
  • นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 6. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 7. นโยบายความมั่นคงของรัฐ
 8. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
  • ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
  • กฎหมายและการยุติธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

 1. ด้านการเศรษฐกิจ
  • แก้ไขปัญหาความยากจน
  • ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
  • ส่งเสริมการค้าการลงทุน
  • ส่งเสริมเกษตรครบวงจร เพื่อการบริโภคและการส่งออก
  • ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • พัฒนานวัตกรรม ภูมิปัญญาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ
  • การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
 2. ด้านสังคม
  • ส่งเสริมประชาชนมีสุขภาพที่ดี
  • ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • ส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
  • ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
  • ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ มีศักยภาพและความมั่นคงในการทำงาน
 3. ด้านความมั่นคง
  • การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
  • การเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน
  • การพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  • การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและลักลอบค้ามนุษย์
 4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  • ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหามลพิษ
  • การประหยัดพลังงานและใช้พลังงานทดแทน
 5. ด้านการบริหารจัดการ
  • การเสริมสร้างจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
  • การสร้างความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ
  • เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรและการประชาสัมพันธ์
  • การสร้างสำนึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
  • พัฒนา ไอซีที เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
  • เพิ่มประสิทธิภาพประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  • แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
  • แนวทาง การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
  • แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
  • แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
  • แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
  • แนวทางการสร้างและการพัฒนาการรวมกลุ่ม
  • แนวทางการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่
  • แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ
 3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
  • การปลูกจิตสำนึก ให้ความรู้ประชาชนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • พัฒนาตัวอย่างที่สำเร็จที่เป็นรูปธรรม
 4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • การจัดการองค์ความรู้
  • การส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
  • การส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
  • การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน
  • การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
  • ส่งเสริมและการสร้างงานในชุมชน
 6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  • การกระตุ้นการมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนในชุมชน
  • การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่ชุมชน
  • การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  • การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลกรภาครัฐ
  • การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  • สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง
  • เน้นเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานภูมิปัญญาชาวบ้าน
  • สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคการเกษตร
  • ด้านให้ความรู้ทางการเกษตร การพัฒนาคุณภาพการผลิต และความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  • ส่งเสริมการร่วมกลุ่มอาชีพ และการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน
  • ส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้เรื่องกลไกตลาด
 2. ด้านการจัดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  • ให้ชุมชนและองค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณฟื้นฟูระบบนิเวศน์วิทยา
  • ส่งเสริมการปลูกต้นไม้สองข้างทางตามโครงการพระราชเสาวนีย์
  • ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
  • ให้มีกฎหมายปราบปรามการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างเคร่งครัด
  • จัดบริการพื้นฐาน ถนน/ไฟฟ้า/ประปา/ ให้ทั่วถึง
 3. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  • พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันฝ่ายพลเรือนให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่าง รวดเร็ว
  • ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์-ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจต้านยาเสพติด
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการสอบสวนคดีอาญาในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง
  • ปรับปรุงบทบาทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
  • ให้มีกฎหมายปราบปรามการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างเคร่งครัด
  • ตั้งคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
 4. ด้านการเมืองการปกครอง
  • ส่งเสริมการจัดตั้งประชาคมระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน
  • สนับสนุนให้แผนพัฒนาอำเภอ เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
  • ส่งเสริมให้ประชาคมทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอร่วมกับ กพอ.
  • ส่งเสริมข้าราชการทุกฝ่ายให้มีคุณธรรม และดำเนินตามรอยพระยุคลบาท
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น
  • ส่งเสริมการดำเนินการเลือกตั้งทุกระดับให้โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม
  • ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย
 5. ด้านการพัฒนา
  • จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง มาตรฐานคุณภาพทัดเทียมกัน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
  • สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สร้างหลักสูตร
  • พัฒนาครูให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  • ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม
  • ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน
 6. ด้านการสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุข
  • จัดสวัสดิภาพการสุขภาพอย่างทั่วถึง
  • เผยแพร่ความรู้ในการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน
  • ส่งเสริมการออกกำลังกาย มีสนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬาในตำบล หมู่บ้าน
  • ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแพทย์พื้นฐาน
  • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
  • ให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดบริการด้านสาธารณสุข
  • ทำงานเชิงรุกเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

 1. พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน
 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในชุมชน
 3. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค น้ำสะอาด และป้องกันภัยแล้ง
 4. พัฒนาบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
 5. พัฒนาส่งเสริมความรู้ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองท้องถิ่น
สงวนลิขสิทธิ์ 2556
อบต.ดอยลาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
9 บ้านปางต้นเดื่อ ตำบลแม่อาย
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
50280 โทรศัพท์: 053-856551