บุคลากร

ผู้บริหาร

นายถนอม ธนะโชติตระกูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง

นายนิคม จะหวะ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง

นายจะฟู จะอือ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง

ส่วนสำนักงานปลัด

นางสาวปฤษฎางค์ ไอศุริยฉัตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง
(นักบริหารงาน อบต.8)

 

 

 

 

 

 

 

นายพัฒนชาติ พลวัน

หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทัวไป6)

 

 

 

 

 

 

 

 นายวีระพันธ์ กัณทะวงค์

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวเศรษฐกรณ์ กรศิริพงษ์

บุคลากร

 นายณรงค์เดช บัวหลวง

เจ้าพนักงานธุรการ

 นางอชินันทร์ หล่าบรรเทา

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างประจำ)

 นางสาวพัชรี ธรรมแสน

ผู้ช่วยนิติกร

 นายสิทธิโรจน์ คุ้มม่วง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

 นายประพัฒน์ มะลิกา

พนักงานขับรถยนต์

 นายบุญธรรม มนฑา

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

 นายพิบูลย์ เทพจักร์

คนงานประจำรถขยะ

 นายกิติกร จะลู

คนงานประจำรถขยะ

 นายประสาน ยอดเมืองดี

คนงานทั่วไป

 นายภูวดล มนฑา

นักการภารโรง

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายเอกพัฒน์ สุทำแปง

หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารการศึกษา 6)

นางสาวรำพึง เป็งจันทร์

ผู้ดูแลเด็ก

 นางวรรณภา รุ่งเรือง

ผู้ดูแลเด็ก

นางการะเกศ เลิศพงษ์สุวรรณ

ผู้ดูแลเด็ก

 นางสาวธัญพิมล แอยี

ผู้ดูแลเด็ก

 นางเอมิกา จะปอ

ผู้ดูแลเด็ก

 นางสาวนาคา จะหวะ

ผู้ดูแลเด็ก

 นางนาส่อ ต่อใหม่

ผู้ดูแลเด็ก

 นางสาวธิดาพร จาริเพ็ญ

ผู้ดูแลเด็ก

 

 

ผู้ดูแลเด็ก

ส่วนการคลัง

 

 

 

 

ว่าง

 

 

 

 

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกันต์ฤทัย ดวงคำ

เจ้าพนักงานธุรการ

 นางสาวรัตนา ธรรมศาสตร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างประจำ)

นางสาวพรสวรรค์ จันทาวงษ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 นายสาธิต พานเหลือง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

ส่วนโยธา

นายวันชัย ปงคำ

นายช่างโยธา

นายเกรียงศักดิ์ แดงซาว

เจ้าพนักงานธุรการ

 นายแดนชัย พานมะ

ผู้ช่วยช่างโยธา

ว่าที่ ร.ต.รังสี หม่อมดา

คนงานทั่วไป

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2556
อบต.ดอยลาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
9 บ้านปางต้นเดื่อ ตำบลแม่อาย
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
50280 โทรศัพท์: 053-856551