การจัดการความรู้
ความหมายของ"การจัดการความรู้" (Knowledge Management : KM)

การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งย่อมาจากคำว่า "Knowledge Management"  คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดการจายอยู่ในตัวบุลคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (อ้างอิงจาก สำนักงาน ก.พ.ร.)

KM ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยเพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์กรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organiztion)

คำสั่ง-คสช.16-2558-ลว.15-พ.ค.58

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่-16-2558-ลงวันที่-15-พ.ค.-2558

แนวทางการปฏิรูปการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น

ประกาศก.อบต.หลักเกณฑ์ฯ-จำนวน-7-ฉบับแก้ไขคำผิด

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่5

สรุประเบียบการลา ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

ร่างประกาศวินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2562

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต้งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562

สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง อปท.(ฉบับที่ 2)

กำหนดเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนย้ายข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่

แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับตำแหน่งในระบบวิทยฐานะ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2556
อบต.ดอยลาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
9 บ้านปางต้นเดื่อ ตำบลแม่อาย
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
50280 โทรศัพท์: 053-856551