ข่าวประกาศเรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2563